1. Základní pojmy

Dodavatel – společnostKemp servis Malec s.r.o., IČO: 11758384, se sídlem Modřická 134/22, 619 00 Brno – Přízřenice, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 124647.

Zákazník – jakákoli právnická či fyzická osoba, která uzavře anebo z jejíhož chování lze usuzovat o záměru uzavřít s Dodavatelem Smlouvu o dílo anebo Kupní smlouvu.

Smluvní strany – Dodavatel a Zákazník společně.

Objednávka – právní jednání Zákazníka, kterým si objedná konkrétní Opravu anebo Zboží u Dodavatele.  Objednávka je úplná a řádná, obsahuje-li popis vady, která má být odstraněna, případně popis práce, která má být provedena, případně označení Zboží, které má být Dodavatelem dodáno a jeho množství.

Nařízení – nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Kupní smlouva – smlouva, uzavřená mezi Dodavatelem a Zákazníkem jejímž předmětem je prodej Zboží Dodavatelem Zákazníkovi. 

Smlouva o dílo – smlouva, uzavřená mezi Dodavatelem a Zákazníkem, jejímž předmětem je Oprava.

Oprava – servisní práce Dodavatele, provedené na základě Objednávky Dodavatelem pro Zákazníka. Za Opravu se považují i práce jiného než servisního charakteru, provedené na základě Objednávky Dodavatelem pro Zákazníka.

Zboží – movité věci Prodejce, určené ke koupi Zákazníkem.

Zakázkový list – listina, sloužící k učinění Objednávky Opravy.

 1. Kontraktační proces
 • Smlouva o dílo je uzavřena výlučně až podpisem kompletního Zakázkového listu poslední ze Smluvních stran.

 • Kupní smlouva je uzavřena až písemným přijetím potvrzení Objednávky, ve kterém bude určeno množství a cena objednaného Zboží, Zákazníkem. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany upřesňují, že po přijetí Objednávky tuto Dodavatel dle možností potvrdí a sdělí Zákazníkovi údaj o konečné ceně a případně další informace (doba dodání, způsob dodání, apod.) a po tomto potvrzení Objednávky je Zákazník oprávněn toto potvrzení písemně (e-mailem) přijmout. Až tímto konečným přijetím ze strany Zákazníka je uzavřena příslušná Kupní smlouva, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak. 
 1. Práva z vadného plnění, reklamační proces
 • Zboží je vadné, nemá-li sjednané či prezentované vlastnosti, kvantitu či jakost. Za vadu se považuje i plnění jiného Zboží a vady v dokumentech, nutných pro řádné užívání Zboží.

 • Je-li Zboží vadné při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, zakládá tato skutečnost odpovědnost Dodavatele z vadného plnění a Zákazníkovi náleží práva z vadného plnění. Práva z vadného plnění náleží Zákazníkovi i v případě výskytu vady Zboží až po přechodu nebezpečí škody na Zboží, vznikla-li tato vada v důsledku porušení zákonné povinnosti Dodavatele.

 • Dodavatel odpovídá Zákazníkovi, že Zboží bude mít k okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zákazníka ujednané vlastnosti a nejsou-li vlastnosti nijak ujednány, vlastnosti obvykle vyžadované od zboží obdobného charakteru a určení a že Zboží vyhovuje relevantním právním předpisům, upravujícím používání Zboží na území České republiky.

 • Dodavatel neodpovídá Zákazníkovi, že Zboží vyhovuje příslušným právním předpisům jiného státu, než České republiky, upravující používání příslušného Zboží na území tohoto jiného státu, kde má být Zboží případně použito. 

 • Má-li Zboží vadu, je nutné tuto vadu oznámit Dodavateli neprodleně po jejím zjištění. Neoznámí-li Zákazník vadu včas poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude reklamace Dodavatelem uznána a práva z vadného plnění Zákazníka zanikají.

 • Vada musí být přesně popsána a demonstrována, je-li to objektivně možné. Zákazník je povinen vadu popsat, definovat její projevy a uvést okolnosti, během kterých se vada vyskytuje. Nebude-li vada takto přesně popsána, platí, že nebyla řádně uplatněna a právo z vadného plnění Zákazníkovi nevzniklo.

 • Neprodleně po oznámení vady Dodavateli je Zákazník povinen Zboží Dodavateli předat k posouzení vady a k vyřízení reklamace. Nebude-li Zboží předáno, nemůže být reklamace vyřízena. Lhůta k vyřízení reklamace počíná Dodavateli běžet až předáním Zboží či vozidla k posouzení.

 • Je-li Zboží vadné a Zákazníkovi vzniknou práva z vadného plnění, má Zákazník nárok na opravu věci, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Je-li vadné plnění Dodavatele současně podstatným porušením Kupní smlouvy, má Zákazník nárok též na výměnu Zboží případně na odstoupení od Kupní smlouvy. 

 • Volba způsobu vyřízení reklamace Zboží náleží Zákazníkovi, který ji musí učinit současně s vytknutím vady (reklamací), případně bezprostředně po ní a tuto volbu Zákazník nemůže bez souhlasu Dodavatele dodatečně měnit. To neplatí, ukáže-li se vada jako neopravitelná a Zákazník zvolil jako právo z vadného plnění opravu Zboží. Neučiní-li Zákazník volbu práva z vadného plnění včas, má nárok na práva jako při nepodstatném porušení Kupní smlouvy Dodavatelem.

 • Neodstraní-li Dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 • Není-li Dodavatel schopen dodat Zákazníkovi nové Zboží po uplatnění práva na výměnu Zboží, sdělí tuto skutečnost Dodavatel neprodleně Zákazníkovi a v takovém případě platí, že okamžikem doručení informace o nedostupnosti Zboží Zákazníkovi Zákazník od Kupní smlouvy odstoupil.

 • Není-li možné Zboží opravit, sdělí tuto skutečnost Dodavatel neprodleně Zákazníkovi a v takovém případě má zákazník nárok na výběr jiného práva z vadného plnění. Odstavec 8 tohoto článku tímto není nijak dotčen.

 • Pro práva Zákazníka z vadného plnění Smlouvy o dílo a provedené Opravy se uplatní výše uvedená ujednání o právech z vadného plnění při uzavření Kupní smlouvy, vyjma níže uvedených výjimek.

 • Neprodleně po oznámení vady Dodavateli je Zákazník povinen Dodavateli předat vozidlo, na kterém byla Oprava provedena k posouzení vady a k vyřízení reklamace. Nebude-li vozidlo předáno, nemůže být reklamace vyřízena.

 • Je-li Oprava provedena vadně a Zákazníkovi vzniknou práva z vadného plnění, má Zákazník nárok na opravu vadného plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny. Je-li vadné plnění Dodavatele současně podstatným porušením Smlouvy o dílo, má Zákazník nárok též na novou Opravu případně na odstoupení od Smlouvy o dílo. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo zaplatí Zákazník Dodavateli Opravu v tom rozsahu, ve kterém byla provedena řádně. 
 1. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na Zboží, přechod nebezpečí škody na Opravě
 • Zboží je Zákazníkovi doručeno osobně předáním v provozovně Dodavatele a tímto okamžikem přechází nebezpečí škody z Dodavatele na Objednatele. 

 • Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, ve smyslu ust. § 2132 a násl. Občanského zákoníku, vlastnické právo ke Zboží tedy na Zákazníka přejde nejdříve až úplným zaplacením kupní ceny za Zboží. 

 • Oprava je provedena, je-li zhotovena a předána Zákazníkovi. K předání Opravy dojde v provozovně Dodavatele osobně Zákazníkovi, nebo jím pověřené osobě podpisem příslušné části zakázkového listu po provedení Opravy a tímto okamžikem dochází k přechodu rizika škody na Opravě na Zákazníka. 
 1. Platební podmínky, prodlení Zákazníka, sankce
 • Cena za Zboží či Opravu bude Dodavatelem vyfakturována daňovým dokladem, splňujícím náležitosti zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který bude Zákazníkovi odeslán e-mailem po předání Zboží či Opravy, případně může být předán fyzicky přímo při převzetí Zboží či Opravy. 

 • Cena je řádně uhrazena jejím připsáním na účet Prodejce uvedený ve faktuře, anebo jejím složením v hotovosti v plné výši k rukám Dodavatele.

 • Prodlení s placením ceny, trvající déle než 5 pracovních dnů, se považuje za podstatné porušení dané smlouvy Zákazníkem. 

 • Při prodlení Zákazníka s placením ceny vzniká Dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 • Po dobu, kdy je Zákazník v prodlení s úhradou svých závazků vůči Dodavateli není Dodavatel povinen Zákazníkovi prodat jakékoli další Zboží nebo Opravu.
 1. Volba práva, sudiště
 • Veškeré právní vztahy mezi Smluvními stranami, vyplývající z Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo a případných následných nároků Smluvních stran se bez ohledu na případný mezinárodní prvek řídí českým právem.

 • Užití Vídeňské úmluvy o mezinárodním koupi zboží, případně jiných, obdobných mezinárodních smluv, které by mohly dopadat na závazkový vztah mezi Smluvními stranami, vyplývající z Kupní smlouvy anebo Smlouvy o dílo, se vylučuje.

 • Pro všechny budoucí spory mezi Smluvními stranami, vyplývající z uzavření Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo, případně následných nároků Smluvních stran po uzavření dané smlouvy, související s danou smlouvou, případně spory, týkající se platnosti a účinnosti smlouvy, je místně příslušným obecný soud Dodavatele, a to bez ohledu na případný mezinárodní prvek mezi Smluvními stranami. 
 1. Ochrana osobních údajů
 • Dodavatel při své podnikatelské činnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to osobní údaje, poskytnuté Dodavateli Zákazníkem, který je fyzickou osobou, za účelem uzavření a plnění smluv mezi Smluvními stranami, ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení. Neposkytne-li Zákazník své osobní údaje, nebude Dodavatel schopen uzavřít se Zákazníkem jakoukoli smlouvu a tuto následně plnit.

 • Dodavatel je správcem i zpracovatelem osobních údajů, ve smyslu Nařízení a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 • Osobní údaje, zpracovávané Dodavatelem jsou: jméno, příjmení, identifikační číslo, sídlo/místo podnikání, e-mail, telefonní číslo. Tyto osobní údaje nebudou použity k žádným marketingovým nebo jiným účelům, krom účelu uzavření a plnění smlouvy mezi Dodavatelem a Zákazníkem fyzickou osobou, neudělí-li k tomuto Zákazník svůj souhlas v Objednávce.

 • Udělí-li k tomu Zákazník souhlas, mohou být jeho osobní údaje použity i pro marketingové a reklamní účely, kdy budou Zákazníkovi e-mailem zasílány či telefonicky sdělovány propagační sdělení, mimořádné slevové a obdobné akce Dodavatele a personalizované nabídky k uzavření Kupní smlouvy či Smlouvy o dílo. Při tomto marketingovém zpracování osobních údajů může Dodavatel poskytnout osobní údaje Zákazníka i 3. osobě, která bude osobní údaje zákazníka zpracovávat stejným způsobem, jako Dodavatel. Souhlas může být Zákazníkem kdykoli odepřen, a to prostřednictvím e-mailové zprávy Dodavateli, kde Zákazník uvede, že nadále nesouhlasí se zasíláním obchodních sdělení a používáním jeho osobních údajů k marketingovým a obdobným účelům. 

 • V případě, že Dodavatel v rámci marketingových kampaní nebo obdobných způsobech zpracování osobních údajů Zákazníka předá jeho osobní údaje 3. osobě, bude o tom Zákazníka předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předává.

 • Osobní údaje budou Dodavatelem zpracovávány a uchovávány po dobu plnění příslušné smlouvy a 5 let po jejím skončení budou osobní údaje zničeny. Všichni zaměstnanci Dodavatele jsou zavázáni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech či údajích, které by mohly souviset či souvisí se zpracováním osobních údajů Zákazníků.

 • Zákazník jako subjekt osobních údajů je oprávněn po Dodavateli požadovat zejména přístup ke svým osobním údajům, jejich úpravu, opravu či výmaz anebo omezení zpracování těchto údajů. Dále je Zákazník oprávněn vznést námitku proti způsobu zpracování osobních údajů či k přenositelnosti údajů. Za tímto účelem může Zákazník kontaktovat Dodavatele standardním způsobem komunikace či telefonicky v pracovní době Po-Pá od 9:00 do 16:00 hod. 

 • Proti způsobu zpracování osobních údajů může Zákazník podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Závěrečná ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 9. 2021 a uplatní se na všechny smlouvy, uzavřené mezi Smluvními stranami po uvedeném datu.

 • V případě rozporu těchto obchodních podmínek s příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi Smluvními stranami, má aplikační přednost smlouva. V případě rozporu těchto obchodních podmínek s dispozitivními ustanoveními zákona mají přednost tyto obchodní podmínky.

 • Kontaktní údaje Dodavatele pro řešení Objednávek, reklamací, stížností proti způsobu zpracování osobních údajů, apod. je tel.: (+420) 724 000 819, e-mail: servis@kempservismalec.cz, korespondenční adresa: Modřická 134/22, 619 00 Brno – Přízřenice.

Aktuální znění těchto obchodních podmínek je ke stažení na webu Prodejce: www.kempservismalec.cz